The Unbroken Chain of Disciplic Succession | Parampara

The transcendental knowledge is received through the following chain of disciplic succession:

1. Krsna
2. Brahma
3. Narada
4. Vyasa
5. Madhva
6. Padmanabha
7. Nrhari
8. Madhava
9. Aksobhya
10. Jayatirtha
11. Jnanasindhu
12. Dayanidhi
13. Vidyanidhi
14. Rajendra
15. Jayadharma
16. Purusottama
17. Brahmanyatirtha
18. Vyasatirtha
19. Laksmipati
20. Madhavendra Puri
21. Isvara Puri, (Nityananda, Advaita)
22. Sri Caitanya Mahaprabhu
23. Rupa, (Svarupa, Sanatana)
24. Raghunatha, Sri Jiva
25. Krsnadasa
26. Narottamadasa
27. Visvanatha Chakravarti
28. Baladeva, Jagannathadasa
29. Bhaktivinod
30. Gaurakisora
31. Bhaktisiddhanta Sarasvati
32. His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada
33. His Divine Grace Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami