part_06
PUSHKARA FESTIVAL — PART 6: Shikhar Abhishekam
Posted on March 25, 2016 · Posted in Pushkara Festival 2016

(36 photos) Shikhar Abhishekam, bathing of the Red Stone Temple. Presided by Mahamandaleshwar Mahant Sri Krsna Balaram Swami. 14 March 2016.

These photos can also be found on Facebook at PUSKARA FESTIVAL — PART 6: Shikhar Abhishekam